Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Organisatie

 

VBSO staat voor Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag. De VBSO heeft voor een besturenorganisatie gebruikelijke taken:

  • hulp bieden aan haar leden bij de oprichting en instandhouding van scholen;
  • het instellen van een commissie van beroep waar personeelsleden, tegen wie een disciplinaire maatregel als schorsing of ontslag is genomen, in beroep kunnen gaan tegen dat besluit en andere commissies waaraan allerlei geschillen over arbeidsvoorwaarden enz. kunnen worden voorgelegd;
  • het geven van voorlichting en advies over de toepassing en naleving van wettelijke voorschriften ten aanzien van de scholen, de besturen, directies en het overige personeel;
  • het ondersteunen van ouders van wie kinderen de aangesloten scholen bezoeken, bij het aanvragen van vervoerskostenvergoeding enz.;
  • het gebruik van alle andere wettige middelen om het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag te bevorderen. Eén van die middelen is ook het uitbrengen van commentaar op wetsontwerpen, beleidsnotities enz. van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW).

 

De VBSO staat onder toezicht van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Veel aangesloten schoolbesturen zijn interkerkelijk van samenstelling. Alle verenigingen of stichtingen die een school instandhouden of willen stichten en instemmen met de grondslag van de VBSO, kunnen lid worden van deze vereniging. Het veld van werkzaamheden is breed en beperkt zich niet tot het ministerie van OCenW. Op diverse terreinen is overleg met andere organisaties binnen de reformatorische gezindte.

 


 

Binnen de VBSO zijn verschillende commissies werkzaam:


1. Bestuurlijke Juridische Commissie

Deze commissie is een advieslichaam van het bestuur van de VBSO. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur inzake bestuurlijk juridische aangelegenheden die het bestuur en/of besturen van de aangesloten scholen betreffen.

3. Commissie van Beroep

Deze commissie doet uitspraken in zaken die haar overeenkomstig de Wet op het Primair onderwijs worden voorgelegd.

4. Geschillencommissie DGO

Adviesinstantie voor zaken waarover in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) geen feitelijke overeenstemming bereikt is en niet voldoende duidelijkheid voor het nemen van een besluit door de besturenorganisatie verkregen is. 

5. St. Borgstellingfonds

Deze stichting treedt als borg op tegenover het rijk en/of de gemeente voor de terugbetaling van de bedragen die de deelnemende scholen uit de publieke kassen bij wijze van voorschot op de haar ingevolge de wet toekomende subsidies zijn uitgekeerd, voorzover die voorschotbedragen achteraf blijken ten onrechte te zijn toegekend.

6. Commissie voor geschillen

De commissie doet uitspraak in zaken die haar overeenkomstig de statuten en de akte van benoeming van de VBSO worden voorgelegd. De commissie brengt een bindend advies uit.

7. Bezwarencommissie functiewaardering

Commissie die adviseert ten aanzien van bezwaarschriften tegen de vastgestelde functiewaardering van een nieuwe functie.

8. Begeleidingsteam (BGT)

Deze commissie begeleidt leerkrachten van de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs afdeling ZMLK te Ede. Leerlingen van die scholen worden zonodig onderzocht. Ook worden ouders begeleid.