Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Cursus Identiteit

 

Deze cursus wordt door de VBSO gegeven. Belangrijkste doelstelling van de cursus is het duidelijk maken en bevorderen van de doorwerking van de identiteit van de bij de VBSO aangesloten scholen. In de statuten van de vereniging vindt u daarvan een weergave:

1.  De vereniging heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid, geopenbaard in Gods Woord, beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die vastgesteld zijn in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618-1619 en nader in de Goudse Acte van losmaking van 24 juni 1953, waarin tot uiting wordt gebracht, dat de leer van de Gereformeerde Gemeenten in Neder­land “gefundeerd is op de volle erkenning van de staat der rechtheid, waarin de mens was geschapen, alsmede op de algehele erkenning van de doodstaat van de mens en diens zedelijke onmacht ten goede; dat daarmede onlosmakelijk verbonden is het wezen­lijk onderscheid tussen uitwendige en inwendige roeping, waarvan de eerste ieder, die het Woord hoort, temeer alle onschuld beneemt, en de tweede door Gods soevereine eenzijdige bediening het ware leven der genade werkt bij de uitverkorenen, bij wie deze uitwendige roeping bij de wedergeboorte het middel is tot zaligheid; dat diensvolgens in de leer dezer gemeenten, alsook in de prediking steeds op de voorgrond gestaan heeft de soevereine, eenzijdige bediening der genade, welke soevereine bediening geheel en al voortvloeit uit het eeuwige raadsbesluit Gods, waarin Hij van eeuwigheid besloten heeft, wie zal zalig worden en de middelen daartoe; dat dit eeuwig raadsbesluit Gods mede zozeer betrekking heeft op de uitverkorenen, dat de gehele schepping nog slechts bestaat om hunnentwil en alle tijdelijke en geestelijke weldaden hun uit Christus als hun Hoofd en Heere toekomen, terwijl de tijdelijke zegeningen, die de verworpenen toevloeien, niet door Christus voor hen zijn verworven; dat hoewel de Vader door Christus alle dingen regeert, de algemene genade niet vrucht van Christus’ zoenverdienste is, doch als behorend tot de voorzienigheid Gods, de betoning is van de goedertierenheid, verdraagzaamheid, lankmoedigheid des Vaders, die Hij de mensen bewijst, opdat de verworpenen, zowel als de uitverkorenen worden voortgebracht, onderhouden en geregeerd tot verheerlijking van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid naar Zijn soeverein welbehagen.”

2.  De vereniging erkent:
a. het absoluut gezag van Gods Woord op alle terrein des levens, in kerk en staat, over overheid en onderdaan en mitsdien mede over de opvoeding en onderwijzing der kinderen;
b. de roeping der ouders, hun kinderen naar hun vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen overeenkomstig Gods Woord;
c. de roeping der kerk, naarstig toe te zien dat er goede schoolmeesters zijn en dat alle onderwijs geheel op Gods Woord gegrond en dus in overeen­stemming met de Drie Formuleren van Enigheid zij;
d. de roeping der overheid, het onderwijs zoals in artikel 1 aangegeven met alle haar ten dienste staan­de middelen te bevorderen.

 

ALGEMENE GEGEVENS OVER DE CURSUS


Studieprogramma
Tijdens de cursus wordt les gegeven in de vakken dogmatiek, kerkgeschiedenis, pedagogiek en ethiek. De behandeling van de dogmatische onderwerpen geschied aan de hand van de Gereformeerde Dogmatiek van ds. G.H. Kersten en dr. C. Steenblok.

Inrichting van de cursus

Dit najaar hopen we weer met de cursus Identiteit te starten. Dit is een 3-jarige cursus. Elk cursusjaar vormt een zelfstandig geheel van tien cursusavonden dat wordt afgesloten met een tentamen. Voor elk cursusdeel kan afzonderlijk ingeschreven en tentamen afgelegd worden. (Het doen van tentamen wordt aanbevolen, maar het is niet verplicht.) Tijdens de cursus worden onderwerpen behandeld uit de dogmatiek van Ds. G.H. Kersten (vetgedrukt), de kerkgeschiedenis en onderwerpen uit de onderwijspraktijk en ethiek.

Deze cursus is bedoeld voor alle betrokken gemeenteleden uit de kring van de (Oud)-Gereformeerde Gemeenten in Nederland die hun kennis over deze onderwerpen willen vergroten.

 

Leerjaar I.

Opvoeden in de vreze des Heeren

drs. R.A. van der Garde

 

De leer der Sacramenten

dr.  W. Verboom

 

Naar een gereformeerde visie op het onderwijs

dr. L.D. van Klinken

 

De orde des Heils

dr. W. Verboom

 

Hoe 'warm' is het in onze kerk en bij o.a. de refobaptisten?

N. Verdouw

 

De leer der verbonden

ds. A. van Voorden

Waarom christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag?

drs. R.A. van der Garde

Hedendaagse on-gereformeerde opvattingen

dr. W. Verboom

 

De nadere Reformatie

G. Verdoorn

Van afscheiding naar 1907

dr. L.D. van Klinken

 

Tentamen Dogmatiek

dr. W. Verboom

 

 

Leerjaar II.

Gewetensvorming bij kinderen

drs. R.A. van der Garde

13-09-2017

De kerk

dr. W. Verboom

04-10-2017

De Tien Geboden (normen en waarden discussie)

mr. L. Vogelaar

25-10-2017

De werken Gods (Gods besluit t/m Gods beeld)

dr. W. Verboom

15-11-2017

De kruisdominees en hun betekenis voor onze gemeenten

dhr. G. Verdoorn

13-12-2017

De voorzienigheid Gods

dr. W. Verboom

03-01-2018

De belijdenisgeschriften

drs. L.A. Boon

24-01-2018

Wedergeboorte en geloof bij Ambrosius en à Brakel

ds. O.M. van der Tang

14-02-2018

De leer der laatste dingen

dr.  W. Verboom

07-03-2018

'Wat zijn u deze stenen?' - onze identiteit getoetst

dhr. N. Verdouw

28-03-2018

Tentamen dogmatiek

dr. W. Verboom

11-04-2018

 

Leerjaar III.

De vader van het puritanisme, William Perkins

ds. M. Krijgsman

 

De standen in het genadeleven

ds.  A. van Voorden

 

Rondom de Statenvertaling

dhr. Chr. Bremmer

 

Het wezen, de eigenschappen en de Drie-eenheid Gods

dr. W. Verboom

De schoolstrijd van de Ledeboerianen en Kruisgezinden

dr. L.D. van Klinken

 

Het gereformeerd kerkboek, historisch en inhoudelijk belicht

dhr. L. Boon

 

De Middelaar

dr.  W. Verboom

 

Jeugd en Media

dhr. L. van der Tang

 

Onze positie in de maatschappij, het omgaan met andersdenkenden

mr. L. Vogelaar

 

De ambten in de gemeente

ds.  A. van Voorden

 

Tentamen Dogmatiek

dr. W. Verboom

 

 

De vetgedrukte onderwerpen zijn tentamenstof.
Voor alle genoemde data geldt D.V.

 

Certificaat
Aan het eind van een cursusjaar wordt, bij een met goed gevolg afgelegd tentamen, een certificaat uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • een aanwezigheidspercentage groter of gelijk aan 80, u mag dus maximaal twee avonden afwezig zijn;
  • het cijfer voor het tentamen dogmatiek zes of hoger.

Het deelnemen aan het tentamen is niet verplicht, wel aanbevolen.

Cursusplaats
De cursus wordt gegeven in de gemeenschapsruimte van de Eben-Haëzerschool, Lindelaan 15, 4043 MA te Opheusden. Telefoon: 0488 – 44 14 57.

Indeling cursusavond
De indeling van de cursusavond is als volgt:
- 18.50 uur    zaal geopend, ontvangst met koffie
- 19.15 uur    opening door cursusleider
- 19.30 uur    aanvang lezing
- 20.30 uur    pauze met koffie
- 20.50 uur    voortgang lezing en/of gelegenheid tot stellen van vragen
- 21.30 uur    afsluiting door docent

 

Toelating en administratieve regeling


Toelatingsvoorwaarden
Deze cursus is bedoeld voor alle betrokken gemeenteleden uit de kring van de (Oud)-Gereformeerde Gemeenten in Nederland die hun kennis over deze onderwerpen willen vergroten. Instemming met de grondslag is vereist.

Toelatingscommissie
Als toelatingscommissie fungeert het dagelijks bestuur van de VBSO. Deze treedt met name in werking bij een te grote toeloop van cursisten.

Aanmelding
Aanmelding voor de cursus dient te geschieden door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aan­meldingsformulier aan de cursusleider. Uiterste opgavedatum is 9 september 2017 D.V. U kunt dit formulier hier downloaden of bij de cursusleider aanvragen: dhr. J.H.J. Eerbeek, Dalwagenseweg 25, 4043 MS Opheusden. Telefoonnummer: 0488-441020. E-mailadres: jhj.eerbeek@kliksafe.nl. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van het formulier door de cursusleider. Na ontvangst wordt uw aanmelding per e-mail bevestigd.

Cursusgeld en betaling
De kosten voor de cursus zijn € 40,-, incl. koffie. Dit bedrag dient vóór de eerste cursusavond per bank aan de cursusleider te worden voldaan. Rabobank nr.: NL22 RABO 0331 9336 59 ten name van dhr. J.H.J. Eerbeek. Graag vermelden: Cursus Identiteit. U ontvangt daarna per e-mail een ontvangstbevestiging van uw betaling. Er zijn geen bijkomende kosten.

 

U kunt deze informatie afdrukken door op de rechtermuisknop te klikken en dan te kiezen voor 'Afdrukken'.