Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Werken met Integraal

http://www.integraal.nl/


Plaats
Op locatie

Doelgroep
Toezichthouders, directies, intern begeleiders, en/of leerkrachten

(Studie)belasting
Op basis van het plan van aanpak zullen er opdrachten uitgevoerd worden.

Contacturen (per jaar)
Afhankelijk van het plan van aanpak zal er verspreid over het schooljaar een aantal contactmomenten plaatsvinden.

Coördinator
L.G. Bolier MLE

Prijs
In overleg

Omschrijving
Integraal is de nieuwe kwaliteitszorgmodule binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het webbased programma is zo ontwikkeld dat het kwaliteitszorg, schoolontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten met elkaar verbindt. Met behulp van Integraal is het mogelijk zicht te houden op de kwaliteit van de school. Integraal geeft u antwoord op belangrijke kwaliteitszorgvragen: Doen we de (goede) dingen? Vinden anderen dat ook? Zijn de resultaten goed? Wat heeft dit voor gevolg voor de schoolontwikkeling en wat is het effect hiervan? Wat heeft dit voor gevolg voor de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden en wat is het effect hiervan? Op basis van feiten en cijfers kunnen afgewogen beslissingen genomen worden voor schoolverbetering en persoonlijke ontwikkeling. Het programma biedt de mogelijkheid om het hele schoolontwikkeling vorm te geven, te monitoren en te evalueren. Maatwerk Om Integraal betekenisvol te maken voor de school en deze mogelijkheden van dit programma te verbinden aan dat waar de school nu mee bezig is, bieden we voor verschillende doelgroepen ondersteuning aan. Graag gaan we met u in gesprek om zo te komen tot maatwerk, passend bij de cultuur en bij de ontwikkeling van de school. De ervaring leert dat een goed afgestemde begeleiding de school echt verder helpt.

 

Doelstellingen

Voor toezichthouders en bestuurders

 • De toezichthouders hebben in het toezichtkader de koppeling gelegd met de overzichten uit Integraal.
 • De toezichthouders weten welke prestatie-indicatoren ertoe doen en kunnen realistische beoogde doelen formuleren.
 • De toezichthouders weten welke overzichten uit integraal relevante informatie bieden voor de verschillende domeinen van toezicht. De toezichthouders hebben voldoende kennis van de betekenis van de kengetallen en de onderlinge verhoudingen om de juiste conclusies te kunnen trekken voor het toezicht.

 

Voor directeuren

 • Het hanteren van een adequate kwaliteitscyclus.
 • Het vaststellen van de speerpunten voor de schoolontwikkeling.
 • Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan.
 • Het opstellen van een jaarplan.
 • Interpreteren van kengetallen; formuleren van streefdoelen.
 • Het gebruik van de functionaliteit ‘Gesprekken’ voor de functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken enz.
 • Uitzetten van de vragenlijsten persoonlijke ontwikkeling.
 • Het inzien en beheren van de persoonlijke ontwikkelingsplannen.
 • Afnemen van verschillende vragenlijsten zoals: basisvragenlijst, personeelstevredenheidspeiling en oudertevredenheidspeiling.
 • Interpreteren van uitslagen van vragenlijsten in relatie tot de kwaliteitscyclus.
 • Het schoolspecifiek inrichten van Integraal (eigen vragen toevoegen enz).

 

Voor intern begeleiders

 • Het interpreteren van de toetsgegevens uit de ‘cockpit schoolontwikkeling’.
 • Het interpreteren van de gegevens op de ‘cockpit opbrengsten’.
 • In gesprek met de leerkracht over de opbrengsten.
 • Het gebruik van de functionaliteit ‘Gesprekken’ voor het vastleggen van groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen etcetera.

 

Voor leerkrachten

 • Gebruik en interpretatie van vragenlijsten schoolontwikkeling en vragenlijsten persoonlijke ontwikkeling.
 • Het interpreteren van de resultaten van de eigen groep (cockpit opbrengsten).
 • Het uitzetten van vragenlijsten over het eigen functioneren (cockpit feedback).
 • Het stellen van vaststellen van doelen voor de eigen groep (streefdoelen).
 • Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (persoonlijke ontwikkeling).