Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Analyseren van opbrengsten

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directie en intern begeleider(s) 

Contacturen
1 dag

Coördinator
L.G.Bolier MLE, K.Karels

De leeropbrengsten van scholen zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Een onderwijsadviseur kan de school helpen de opbrengsten op de juiste manier in kaart te brengen en heldere conclusies te trekken. Doel van een opbrengstenanalyse is het formuleren van concrete adviezen waarmee de school het reken- of taalonderwijs een impuls tot verbetering kan geven. Een dergelijke analyse onderscheidt zich van een inspectiebezoek of kwaliteitsmeting die resulteren in een waardering. Het laten uitvoeren van een opbrengstenanalyse kan interessant zijn voor scholen die:

  • algemene opmerkingen en adviezen uit het inspectierapport scherper willen hebben voor het vakgebied rekenen of taal;
  • van plan zijn aan de slag te gaan met verbetering van het reken of taalonderwijs, maar nog niet weten hoe;
  • voor het vakgebied rekenen of taal het inspectiebezoek voor willen zijn en alvast acties ondernemen naar aanleiding van de analyse;
  • een quickscan willen van ‘hoe staat het er voor met ons reken-, of taalonderwijs.’ om daar vervolgens al of niet actie op te ondernemen.

 

Doelstellingen
Na de opbrengstenanalyse heeft de school duidelijk:

  • welke opbrengsten de school feitelijk heeft; waar de knelpunten zitten die vragen om actie;
  • welke acties verstandig zijn om op korte of lange termijn uit te voeren.

 

Werkwijze
Met behulp van de gegevens die de school aanlevert en het leerlingvolgsysteem worden de opbrengsten overzichtelijk in kaart gebracht. Een gesprek met directie en intern begeleider levert informatie op over het onderwijsleerproces van de school. Door verschillende gegevens met elkaar in verband te brengen worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor verbetering.