Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Werkplaats startende leerkrachten

De aanleiding voor het aanbieden van dit traject is dat startende leerkrachten weliswaar bevoegd zijn, maar lang niet altijd bekwaam. Er is behoefte aan een overgangsperiode tussen theorie en praktijk, waarbij regelmatig contact is met anderen die ook beginnerservaringen opdoen. Tevens wordt er in het werkplaatstraject  toerusting en vorming geboden die een diepere verworteling van de gereformeerde grondslag van het christelijk onderwijs beoogd.

 

Om die reden zal in het cursusjaar 2016-2017 opnieuw gestart worden met een werkplaatstraject met o.a. de volgende doelstellingen:

 • Bezinning en reflectie op de gereformeerde grondslag van het christelijk onderwijs.
 • Vormen van een brug tussen theoretische opleiding en praktische beroepsuitoefening.
 • Het behouden van de professionele leerhouding.
 • Het ondersteunen bij nieuwe intensieve leerervaringen in het eerste jaar.
 • Uitwisselen van kennis en ervaringen.
 • Het actueel houden van praktijkgerichte kennis.

 

Er worden D.V. vijf bijeenkomsten gehouden; de data zijn vastgesteld op D.V.  7 oktober, 4 november, 2 december, 20 januari en 17 maart.

Elke dag heeft een bepaald actueel thema en een aantal vaste onderdelen. De thema’s worden mede vastgesteld naar behoefte van de toeleverende scholen. De vaste onderdelen van de tweede tot en met de vijfde dag zijn:

 1.  Opening; terugblik en verwachtingen.
 2. Christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.
 3. Onderwijskundig thema; Kennis én vaardigheden.
 4. Werkinbreng, intervisie.
 5. Verdieping.
 6. Persoonlijk ontwikkelingsplan.

 

Het onderdeel Portfolio persoonlijke ontwikkeling zorgt voor een doorlopende lijn in het hele traject. Voortdurend wordt aansluiting gezocht bij de aanwezige voorkennis en de huidige praktijk op de school. Het is niet de bedoeling dat we delen uit het Pabo-curriculum overdoen, maar dat we een brug vormen van de theorie naar de praktijk.

In principe worden de bijeenkomsten gehouden op een vrijdag in Veenendaal, met uitzondering van de eerste dag, die op een buitenlocatie in IJzendoorn plaatsvindt.

De nadruk op persoonlijke ontwikkeling, draagt er aan bij dat de deelnemers een grote inbreng hebben in de inhoud van het programma. In  het middagdeel is er in kleine groepen ruimte voor intervisie en bespreking van eigen opbrengsten.