Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

PRIMA anti-pestmethode

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Alle leraren, onderwijsassistenten, IB’ers en RT’ers van uw school

(Studie)belasting
Maatwerk

Kosten
In overleg

Coördinator
Drs. R.A. van der Garde

Uitgangspunten van de PRIMA-anti-pestmethode
De PRIMA-methode is een schoolbrede aanpak die leerlingen, leerkrachten en ouders betrekt bij de aanpak van pesten. Om pesten te voorkomen en te stoppen wordt op drie niveaus gewerkt: schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Het is belangrijk dat leerlingen in een vroeg stadium weten dat pesten niet getolereerd wordt. De schoolbrede aanpak is de kracht van PRIMA. Zo wordt de surveillance verbeterd en weten alle volwassenen op school hoe zij moeten ingrijpen bij een pestincident. Tevens worden de ouders geïnformeerd over de PRIMA-methode en kunnen in alle groepen regels over pesten worden opgesteld die regelmatig worden besproken. Ook wordt in deze groepen de PRIMA-Pestmeter afgenomen. Uitgangspunt bij PRIMA is dat de meerderheid van de leerkrachten actief betrokken dient te zijn, wil de strijd tegen pesten effectief zijn. Zij moeten getraind worden in hoe zij bij pestincidenten dienen op te treden. Tevens is het een uitdaging om als school consequent tijd in te ruimen voor de PRIMAactiviteiten. Probeer PRIMA in te bedden in reguliere vergaderingen, zodat er vaak over de invoering van PRIMA wordt gesproken. De praktijk leert dat leerkrachten uiteindelijk tijd winnen, omdat het sociale klimaat op school verbeterd wordt. De PRIMA-maatregelen worden in uw schoolbeleid opgenomen, waardoor u van een effectief en duurzaam anti-pestbeleid kunt spreken. Bij het invoeren van de PRIMA-methode wordt u door uw gecertificeerde PRIMA-begeleider ondersteund (zie ook Inhoud). Het is belangrijk dat u de inhoud van deze handleiding goed kent, voordat u begint met de invoering van de PRIMA-methode op uw school.

Doelen                                                                                                                                                                                                                                                               

  • Zoveel mogelijk betrokkenen in en rond de school informeren over pesten.
  • Zoveel mogelijk signalen met betrekking tot pesten opvangen.
  • Pesten stoppen.

Inhoud
Uw school wordt in ieder geval twee jaar begeleid door de gecertificeerde PRIMAbegeleider bij de invoering van PRIMA. De concrete afspraken voor de twee invoeringsjaren zijn:

  • alle leerkrachten volgen een training die op uw school wordt gegeven. Deze training omvat drie halve dagen en wordt gegeven voor aanvang van de invoering van de PRIMA-methode op uw school;
  • uw school vormt een Kernteam Pesten. Het Kernteam Pesten bestaat uit minimaal drie en maximaal zes personen. Dit kernteam komt minimaal elke maand bij elkaar om de voortgang en knelpunten met betrekking tot PRIMA te bespreken. Alle leden van het Kernteam Pesten volgen twee intervisiebijeenkomsten van een halve dag per jaar die worden gegeven door de PRIMA-begeleider;
  • de coördinator van het Kernteam Pesten is vast contactpersoon voor de contacten met de PRIMA-begeleider. Hij is de trekker van PRIMA binnen de school;
  • de PRIMA-begeleider organiseert samen met uw school een schoolbrede ouderavond; naast de training, intervisie en organisatie van een ouderavond zijn er tussen de PRIMA-begeleider en uw school vier contactmomenten. Deze zijn bedoeld om de voortgang van de invoering van PRIMA te bewaken en bestaat uit de volgende momenten: het samenstellen van een invoeringsplan voor uw school, het bijwonen van één vergadering van het Kernteam Pesten, het afnemen en uitleggen van de PRIMA-Pestmeter en een evaluatiegesprek aan het eind van het schooljaar om te beoordelen hoe de invoering van PRIMA op uw school verloopt.

 

Bovenstaande werkwijze is vastgelegd in een contract tussen uw school en de gecertificeerde PRIMA-begeleider. Na de twee invoeringsjaren maakt u met uw PRIMA-begeleider afspraken over de wijze van ondersteuning.
Het PRIMA-traject kan modulair uitgevoerd worden. De ewrkwijze is dan dat we na een intake, in overleg met de school bepalen welke onderdelen voor de school de meeste toegevoegde waarde bieden.
De PRIMA-anti-pestmoethode kan goed samengaan met het gebruik van ZIEN! Op verzoek bieden we een maatwerktraject 'Pedagogisch Klimaat'. Neem contact op voor meer informatie met drs. R.A. van der Garde of K. Karels MSc.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.