Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Leesproblemen en Dyslexie

 

Plaats
Te bepalen in overleg.

Doelgroep
Intern begeleiders, leescoördinatoren, leerkrachten

Coördinator
K. Karels


Omschrijving
Medio 2011 zijn de vernieuwde protocollen Leesproblemen en Dyslexie verschenen. Deze beschrijven in jaarspecifieke katernen onder andere wat de voorwaarden zijn voor goed onderwijs in lezen en spellen. Ook wordt aandacht besteed aan het zorgtraject voor kinderen met (een vermoeden van) dyslexie. Het is uiteraard van groot belang dat de inhoud van deze protocollen gestalte krijgt op de werkvloer.


Doelstellingen

  • De deelnemers zijn bekend met de inhoud van de protocollen Leesproblemen en Dyslexie.
  • De deelnemers hebben handreikingen om de werkwijze van het protocol te integreren in de schoolpraktijk.
  • De deelnemers krijgen handvaten om de kwaliteit van het onderwijs in lezen en spellen te verbeteren.

 

Inhoud
De cursus omvat een zestal onderdelen met de onderstaande thema’s. Bij elk thema horen enkele lees- en praktijkopdrachten.

  • Aandacht voor kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie: Informatie over de herziene protocollen leesproblemen en dyslexie; Vier niveaus van zorg; Lees- en spellingontwikkeling; Lees/spellingproblemen en dyslexie.
  • Goed onderwijs doet er toe! Onderwijsdoelen; Onderwijstijd; Methodegebruik; Stimulerende leeromgeving.
  • Toetsen en observeren: Kiezen van toetsen; Toetsplanning; Toetsresultaten analyseren en interpreteren; observeren; Handelingsgericht werken.
  • Zorg bij lees-/spellingproblemen en dyslexie; Zorg op niveau 2 en 3; Organiseren van begeleiding; Welke begeleiding bieden?; Feedback geven; Rol van de ouders.
  • Omgaan met de dyslectische leerling; Onderbouwen van een vermoeden van dyslexie; Verwijzen naar de gezondheidzorg; Hoe ondersteunen bij begrijpend lezen? Hoe ondersteunen bij schrijven?; Hoe ondersteunen bij vreemde talen? Compenseren en dispenseren met ICT-hulpmiddelen.
  • Invoering in de school: Het verandertraject; Hoe betrekken we alle collega’s erbij?; Recente ontwikkelingen; De kwaliteitscyclus.      

 

Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.Er zijn verschillende computerprogramma’s beschikbaar voor leerlingen met dyslexie.       

Klik hier voor meer informatie over inzet van ICT-middelen bij Dyslexie.