Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Huwelijkstoerusting

 

Het huwelijk is door de Heere ingesteld. Een goed huwelijk waarin liefde woont is een grote zegen. Tegelijk laat de praktijk zien dat er binnen een huwelijk veel mis kan gaan. Ook ambtsdragers worden in het pastoraat geconfronteerd met huwelijksproblemen of echtscheiding. Een goede voorbereiding op het huwelijk is van groot belang. Het Ds. G.H. Kerstencentrum en De Vluchtheuvel bieden daarom aan kerkenraden de gelegenheid om gebruik te maken van het aanbod huwelijkstoerusting. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt op een Bijbelse en praktische manier toerusting geboden.

Doelgroep

De huwelijkstoerusting worden gegeven aan:

  • Jonggehuwde (echt)paren, tot ongeveer 3 jaar getrouwd of ongehuwde stellen met serieuze trouwplannen.
  • Langer gehuwde echtparen.


Een contra-indicatie tot deelname zijn echtparen waarvan bekend is dat zij (ernstige) huwelijksproblemen hebben.

 

Verantwoordelijkheid

De huwelijkstoerusting wordt aangeboden aan kerkenraden. Het Ds. G.H. Kerstencentrum en De Vluchtheuvel bieden een facilitair aanbod. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit toerustingsaanbod berust bij de plaatselijke kerkenraad. Indien meerdere gemeenten samen de huwelijkstoerusting organiseren, berust dit bij de gezamenlijke kerkenraden. De kerkenraad (of kerkenraden) wijst een ambtsdrager aan die contact onderhoudt met de deelnemers en met de toeruster(s). Het is mogelijk dat één van de ambtsdragers namens de kerkenraad de avonden wil bijwonen. De kerkenraad zorgt verder voor een geschikte (niet te kleine) zaal en voor wat verder noodzakelijk is voor het goede verloop van de avond.

Het Ds. G.H. Kerstencentrum en De Vluchtheuvel zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de toerusting. Die bestaat uit het bieden van de deskundige toeruster, de verzorging van het materiaal en het verzorgen van de toerustingsavonden zelf.

 

Maatwerk is mogelijk

Naast het hierboven beschreven samenhangende toerustingsaanbod is het voor u als kerkenraad ook mogelijk om te kiezen voor één of meer avonden uit dit aanbod. Eén module biedt een avondvullend programma. De kerkenraad kan indien gewenst ook zelf een of meer avonden voor haar rekening nemen.

In overleg is het ook mogelijk om te kiezen voor een andere invulling van het toerustingsaanbod. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een gemeenteavond over één van de onderwerpen uit het toerustingsaanbod.

 

Samenwerking KOC  – De Vluchtheuvel

Voor de avonden 1, 5 en 6 worden docenten van of namens het Ds. G.H. Kerstencentrum ingezet en voor de avonden 2, 3 en 4 medewerkers van of namens De Vluchtheuvel.

 

Cursusaanbod

Het Ds. G.H. Kerstencentrum en De Vluchtheuvel bieden een samenhangend aanbod aan van vijf avonden huwelijkstoerusting. Voor langer gehuwde echtparen zijn dit zes avonden. In deze avonden worden de volgende thema's behandeld.

Thema:

Verzorgd door:

Het huwelijk in Bijbels licht
Het h  uwelijk is een instelling van God. Aan de hand van Gods Woord en het huwelijksformulier staan de deelnemers stil bij de betekenis van het huwelijk, zoals de Heere dat in de Bijbel beschreven heeft.

Ds. G.H. Kerstencentrum

Communicatie en verschillen tussen man en vrouw
Man en vrouw verschillen van elkaar. Het is nodig om deze verschillen te begrijpen. Elkaar niet begrijpen leidt tot misverstanden of zelfs tot verwijdering, met alle gevolgen van dien. De deelnemers bespreken de grondregels voor communicatie en krijgen praktische handvatten aangereikt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met meningsverschillen? Hoe spreek je over moeilijke onderwerpen zoals geloofsbeleving of geldbesteding?

De Vluchtheuvel

Je rugzak
In deze avond wordt ingegaan op de 'bagage' die ieder meeneemt vanuit het gezin van herkomst. Daarbij gaat het ook om andere (positieve en negatieve) ervaringen die ons gevormd hebben. Het belang van deze avond is: bewustwording van dat wat bijgedragen heeft aan onze vorming, zodat we leren verantwoordelijkheid te dragen voor dat wat we doorgeven aan elkaar en (mogelijk) aan onze kinderen.

De Vluchtheuvel

Seksualiteit en gezinsvorming
Seksualiteit is een intiem en teer onderwerp. De Heere heeft in de schepping deze gave gegeven. Man en vrouw zijn geschapen met seksuele verlangens. Naast de vreugde die het geeft, zijn er ook allerlei vragen op dit terrein. Daarover gaat deze avond. Ook gezinsvorming komt hierbij ter sprake.

De Vluchtheuvel

Huisgodsdienst
Het belang van de plaats van Gods Woord in ons gezin is uitermate groot, zeker in deze tijd. Het is belangrijk en nodig om daar vroeg mee te beginnen. Hoe geef je vorm en inhoud aan de huisgodsdienst? In deze avond staan de deelnemers daarbij stil met elkaar.

Ds. G.H. Kerstencentrum

Opvoeding (Alleen voor langer gehuwden)
Deze avond gaat over de belangrijke taak die ouders hebben in de opvoeding van hun kind(eren). Ook wordt gesproken over de samenwerking van ouders in hun taak als opvoeders.

Ds. G.H. Kerstencentrum


Materiaal

Het Ds. G.H. Kerstencentrum en De Vluchtheuvel zorgen voor een map met achtergrondartikelen en het verdere materiaal wat nodig is voor het verzorgen van deze avond(en).

 

Aantal deelnemers

Dit aanbod is gebaseerd op het werken met een groep, waarin voldoende bij de deelnemende paren en elkaars inbreng stilgestaan kan worden. Een minimum aantal deelnemers hiervoor is tien (vijf stellen) en maximum twintig (tien stellen).

 

Kosten

De kosten bedragen € 250,- per avond. De kerkenraad ontvangt een factuur. Het is de eigen keuze van de kerkenraad (kerkenraden) om van de deelnemers een bijdrage in de kosten te vragen.

 

Aanmelding of informatie

Voor aanmelding of informatie over dit toerustingsaanbod kunt u contact zoeken met het Ds. G.H. Kerstencentrum, telefoonnummer 0318-517310 of e-mail info@koc.nu. Uw vraag zal dan worden doorgegeven aan drs. R.A. van der Garde (Ds. G.H. Kerstencentrum).

 

Download

U kunt hier de folder 'huwelijksvoorlichting downloaden