Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Cursus Sociale Veiligheid

Aanbod Sociale veiligheid

In de periode september t/m december 2016 wordt een scholing aangeboden voor collega’s die belast worden met de taak van ‘coördinator sociale veiligheid’

 

Coördinator sociale veiligheid

In de ‘Memorie van Toelichting’ bij de wettekst wordt o.a. genoemd over deze functie: ‘Het is belangrijk dat het beleid tegen pesten in een school structureel wordt vormgegeven, verinnerlijkt door alle docenten en uitgedragen binnen de schoolgemeenschap. Voor ouders en leerlingen is het van belang dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school, wanneer er sprake is van een situatie waarin gepest wordt. Daarom schrijft dit wetsvoorstel voor dat iedere school de navolgende taken op school belegt bij een medewerker:

 

 • coördinatie van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school, en
 • fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.Met de eerste taak wordt bedoeld dat één persoon binnen de school belast is met de coördinatie van beleid in het kader van het tegengaan van pesten. Deze persoon kan vanuit zijn opgebouwde kennis op het gebied van pesten bijvoorbeeld fungeren als klankbord voor leraren met vragen en adviseur zijn van de schoolleiding op het gebied van de structurele aanpak van pesten. Met de tweede taak wordt bedoeld dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor leerlingen die gepest worden, willen praten over een situatie of vragen hebben.’ (Memorie van Toelichting, par. 3.3)

 

We adviseren de scholen om binnen het team op zoek te gaan naar een geschikte persoon.

-        met coördinerende capaciteiten

-        bij voorkeur niet de intern begeleider (i.v.m. taakverzwaring)

-        eventueel al ervaring heeft als vertrouwenspersoon

-        in het bezit van diploma Master SEN is een pre

 

Scholen/deelnemers die het programma volgen beschikken na afloop van de cursus over:

 • Een coördinator die voldoende is toegerust met kennis en vaardigheden om vorm en inhoud te geven aan de vereiste functie
 • Een sociaal veiligheidsplan dat dekkend is wat betreft de eisen van de overheid m.b.t. de wetgeving sociale veiligheid. Doelstelling is om bestaande losse documenten protocollen tot een integraal geheel te maken. (omgaan met digitale media; protocol kindermishandeling; privacy; schoolregels etc.)
 • Een bruikbaar en werkzaam instrument om de sociale veiligheid te monitoren.

 

Kenmerken van de training:

 • De training is zowel theoretisch als praktisch. Twee dagdelen worden gegeven in een gymzaal.
 • Het is mogelijk om  - in overleg met de coördinator van de training – voor bepaalde onderdelen vrijstelling te krijgen, met behoud van het behalen van de eindtermen.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de looptijd van de training het aangeboden sociale veiligheidsplan schoolspecifiek maken. Dit vereist naar schatting 16 uren zelfwerkzaamheid.
 • De training bestaat uit zes dagdelen en wordt gegeven op drie donderdagen in het najaar van 2016, te weten: 6 oktober, 3 november en 1 december D.V.
 • Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 10 juni. D.V. via info@koc.nu. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via  kkarels@koc.nu of jpabax@koc.nu.
 • De kosten van de training zijn  € 800,- per deelnemer.