Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Cursus Intern Begeleider /

Teamleiders / Bouwcoördinator

 

Ook in het cursusjaar 2016/2017 zullen we weer de cursus Teamleider – Bouwcoördinator – Intern Begeleider aanbieden. 

De informatie over het aanbod en de inhoud van de studiedagen treft u in de bijlage. De data zijn onder voorbehoud. Het gaat om een totaal van zeven studiedagen in één schooljaar.

Data en cursusplaats
De cursus wordt gegeven in het kantoor van het ds. G.H. Kerstencentrum in Veenendaal. Voor het cursusjaar 2016/2017 zijn de volgende data voorlopig gepland:
29 september
13 oktober
24 november
15 december
19 januari
6 april
18 mei

 

Opzet
Elke module omvat twee dagen, behalve de module ‘werken aan een pedagogisch klimaat, die één dag telt . Tijdens de bijeenkomsten staat naast overdracht van kennis met name het oefenen van  vaardigheden centraal. Naast de bijdragen door de twee cursusleiders en onderwijsadviseurs van de eigen dienst worden er bij bepaalde thema’s bijdragen verzorgd door externe deskundigen.

 

Toepassing in de eigen schoolpraktijk
Coaching van de cursisten voor wat betreft het toepassen van deze vaardigheden in de eigen schoolpraktijk loopt, mede aan de hand van de uitvoering en bespreking van huiswerkopdrachten, als een rode draad door het geheel van deze cursus heen. Bij die coaching zal steeds de vertaalslag worden gemaakt naar de aspecten van schoolverbetering uit de eigen schoolpraktijk.

 

 

Studiebelasting
Afhankelijk van het gekozen traject. Cursisten die de volledige cursus volgen moeten er rekening mee houden dat er gemiddeld per studiedag een praktijkopdracht verstrekt wordt. Voor de hele cursus is de studiebelasting als volgt:
contacturen: 50 uur
zelfstudie-uren: 50 uur
praktijkuren: 50 uur
Totaal 150 uur

 

Werken met een Portfolio
Deelnemers die inschrijven op de totale cursus, volgen alle modules. Voorafgaand aan de eerste cursusbijeenkomst vindt met deze deelnemers een intakegesprek plaats. Naar aanleiding van dit gesprek worden, in samenspraak met de directeur van de betreffende school, de vaardigheden in kaart gebracht waaraan de cursist wil gaan werken.

De uitgevoerde opdrachten worden besproken met de portfoliobegeleider. In overleg wordt bepaald bij welke huiswerkopdrachten de cursist coaching op de werkvloer zal ontvangen en welke vaardigheden daarbij centraal zullen staan. Juist deze vorm van coaching is een krachtig middel bij het verwerven en borgen van nieuwe vaardigheden en heeft ook een duidelijke meerwaarde voor de ontwikkeling van de school. Bij deze coaching op de werkvloer kan eventueel ook de onderwijsadviseur ingezet worden die de school in het kader van de reguliere systeembegeleiding bezoekt.

 

Certificaat
Bij een succesvolle afronding van de cursus ontvangt de cursist een certificaat. Dit certificaat kan door het bestuur betrokken worden bij de afweging of een LB-functie kan worden toegekend. Voor de modules kunnen deelcertificaten verstrekt worden. Alle nascholing van het Ds. G.H. Kerstencentrum is van voldoende kwaliteit om mee te tellen voor het portfolio van het Lerarenregister.

 

Deelname aan afzonderlijke modules
Het is voor teamleiders, bouwcoördinatoren en interne begeleiders ook mogelijk in te schrijven op één of meerdere modules en/of studiedagen. Ook directeuren, leerkrachten en andere belangstellenden kunnen hierop inschrijven.

 

Kosten
Bij deelname aan de gehele cursus is de prijs € 2400,- (dit is inclusief het intake gesprek, feedback op de uitgevoerde opdrachten en de gesprekken met de portfoliobegeleider).
Bij deelname aan één of meerdere modules is de prijs per module € 200,- per dag, dus € 400,- voor een module van twee dagen.

Indien u wilt intekenen op de cursus verzoeken wij u voor D.V. 01-07-2016 een email te sturen naar nhuibers@koc.nu.


Voor alle genoemde data geldt: D.V.

Bijlage: Programma.