Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Wijziging van de Wms: raadpleging achterban

Donderdag 29 juni 2017

De nieuwe Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs bevat wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school is het bestuur verplicht de achterban erbij te betrekken.

Op 11 mei 2017 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod. Dit maakt het gemakkelijker om scholen om te zetten van openbaar naar bijzonder, of andersom, om scholen van richting te laten veranderen of te verplaatsen. De wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden.

Begin juni is de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs aangenomen. De wet Toekomstig bestendig onderwijs bevat de volgende maatregelen:

  • bestaande belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen worden weggenomen;
  • het wordt mogelijk om een nevenvestiging in stand te houden met een andere richting dan de hoofdvestiging van de school;
  • het wordt mogelijk om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in te laten gaan;
  • de termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt versoepeld.

 

De wet bevat ook wijzigingen van de Wms. Zo moet het bestuur ouders voortaan raadplegen voordat het:

  • een voorgenomen besluit tot (wijziging van het beleid ten aanzien van) overdracht of fusie van de school ter advisering aan de adviesraad voorlegt;
  • een voorgenomen besluit tot wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan ter advisering aan de adviesraad voorlegt;
  • een voorgenomen besluit tot sluiting van de school voor advies voorlegt aan de adviesraad.

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.