Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Is afwijking van de zomervakantieplanning mogelijk?

Woensdag 31 mei 2017

Het ministerie van OCW stelt de data voor de zomervakanties vast. Sinds het schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie de data voor de kerstvakantie, en 1 week meivakantie ook landelijk vast. Basisscholen moeten zich aan deze data houden. 

Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. Scholen kunnen de data van deze vakanties zelf vaststellen. Basisscholen bepalen ook zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot twee weken.

Terug naar de planning van de zomervakantie die het ministerie - per regio - verplicht heeft gesteld. Is afwijking daarvan mogelijk?

In sommige gevallen is afwijking mogelijk. In de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019 worden daar de volgende mogelijkheden voor genoemd:

  • Verlengen

Het bestuur van een school voor primair onderwijs kan de vastgestelde periode voor de zomervakantie verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

  • Woonachtig in een andere regio

Het bestuur van een school kan, indien meer dan de helft van de leerlingen van de school in een andere regio woont dan de regio waar de school gevestigd is, die andere regio aanwijzen om de zomervakantie vast te stellen. Voor de vaststelling van het aantal leerlingen, bedoeld in de vorige volzin, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat in het voorafgaande schooljaar op 1 oktober bij de school stond ingeschreven.

  • Doorstroom naar VO

Het bestuur van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kan, indien gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens meer dan zeventig procent van de leerlingen is doorgestroomd naar scholen voor voortgezet onderwijs in een andere regio dan die van de school, met ingang van het daaropvolgend schooljaar die andere regio aanwijzen om de zomervakantie vast te stellen.

 

De Inspectie van het Onderwijs toetst of de afwijkingen voldoen aan bovenstaande criteria.