Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Beschikbaar: taakprofielen coördinator sociale veiligheid, vertrouwenspersoon, contactpersoon

Woensdag 31 mei 2017

Sinds 2015 is iedere school verplicht een coördinator aan te stellen op het gebied van sociale veiligheid. Deze persoon is vast aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het sociale veiligheidsbeleid. Tot zover de wettelijke verplichting, maar hoe dan verder in de school?

Model taakprofiel

De werkelijke invulling van de taken van de coördinator kan de nodige vragen oproepen. Het is niet altijd duidelijk welke taken nu precies bij deze coördinator belegd moeten worden. Zowel de scholen als coördinatoren zelf hebben behoefte aan een duidelijke taakomschrijving. Daarom heeft de VBSO een model ontwikkeld om de taken van de coördinator sociale veiligheid nader te omschrijven. Dit model is opgesteld in nauwe samenwerking met VGS. U kunt dit gebruiken als hulpmiddel om de functie verder vorm te geven, maar ook om hiervoor bekendheid te creëren binnen uw schoolorganisatie.

Vertrouwenspersoon en contactpersoon

Om het onderscheid met andere taken aan te duiden, vindt u ook een taakprofiel voor de vertrouwenspersoon en contactpersoon in dit model opgenomen. Aangegeven wordt in hoeverre deze functies al dan niet verenigbaar zijn.

Implementatie

We adviseren om het model taakprofielen passend te maken naar uw eigen schoolsituatie. Het verdient uiteraard aanbeveling om dit document te bespreken met de personen die de specifieke taken toebedeeld hebben gekregen. Het model dient - vóór vaststelling - ter advisering te worden voorgelegd aan de adviesraad. Het gaat namelijk om regels op het gebied van het veiligheidsbeleid. De taakprofielen kunnen als bijlage bij de klachtenregeling en/of het (sociaal) veiligheidsplan worden opgenomen. Ook treft u in het model voorbeeldteksten voor de schoolgids aan.

 

Is uw school lid van de VBSO? Vraag het model taakprofielen dan nu aan bij mr. J.P.A. (Annelies) Bax via jpabax@vbso.nu!