Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

De banenafspraak voor arbeidsbeperkten

Woensdag 29 maart 2017

In het sociaal akkoord in 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) de banenafspraak gemaakt. De afspraak houdt in dat de sector overheid (centrale overheid, lokale overheid en semioverheidsinstellingen, zoals scholen) als geheel 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking heeft gecreëerd D.V. in 2023 (ten opzichte van 1 januari 2013). Het onderwijs blijft achter, zo meldde onlangs dhr. Spigt, aanjager van de banenafspraak overheidssector. In dit artikel enkele feiten rondom de banenafspraak op een rij.


Banenafspraak
 • Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren.
 • Het gaat om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026 bij reguliere werkgevers ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. Deze aantallen zijn verdeeld over de jaren.
 • Als één baan wordt geteld een baan van 25,5 verloonde uren per week. Banen groter of kleiner dan 25,5 uur per week tellen naar rato mee.
 • Alle werkgevers, groot en klein, kunnen de extra banen realiseren.
 • Monitoring of de doelstelling is gehaald, gebeurt landelijk per sector (markt en overheid), niet per individuele werkgever.
 • Pas als de banenafspraak te weinig banen oplevert, volgt mogelijk de activering van de quotumheffing.
   


Quotumheffing
 • Dit jaar wordt beoordeeld of er tot en met 2016 voldoende banen zijn gerealiseerd. De resultaten van de zogenoemde twee-meting worden in de zomer van 2017 bekend.
 • Als de marktsector of de overheidsector niet genoeg banen heeft gerealiseerd, kan het kabinet in overleg met sociale partners en de VNG in 2017 besluiten de quotumregeling voor de betreffende sector te activeren.
 • Indien dat het geval is wordt in 2017 het quotumpercentage voor de sector bepaald dat in 2018 gaat gelden.
 • Het quotumpercentage geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers, die per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben.
 • Als een werkgever er in 2018 niet in is geslaagd te voldoen aan het quotumpercentage dat voor zijn sector geldt, wordt er een heffing opgelegd in 2019 over 2018.
   


Doelgroep
1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. 2. (Ex) vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk, via het ABA-formulier, hebben aangemeld bij UWV. 3. Mensen met een Wsw-indicatie. 4. Wajongers met arbeidsvermogen. 5. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan. De extra doelgroep voor de quotumheffing bestaat uit de volgende mensen: 6. Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die zonder een voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met een voorziening wel. Bron: www.rijksoverheid.nl    

Draagt uw school bij aan de banenafspraak? Graag horen we uw ervaringen. Neem daarvoor contact op met de VBSO.