Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Evaluatie cursussen adviesraden

Woensdag 22 februari 2017

In de cursussen voor adviesraden op 8 en 15 februari te Veenendaal en Bruinisse zijn we ingegaan op de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen en andere onderwerpen die voor adviesraden van belang zijn, waaronder:

- de inhoud van advisering;
- communicatie met bestuur en directie;
- communicatie met de achterban.


Tijdens de cursus zijn we ook ingegaan op de visie van de VBSO tegenover de versterking van de medezeggenschap. De VBSO staat kritisch tegenover de nieuwe wet: door het toedelen van meerdere bevoegdheden, wordt de medezeggenschap gepositioneerd als tegenkracht. Dit kan schadelijk zijn voor de gezagsverhoudingen tussen de diverse geledingen. Om die reden zijn we ook dieper ingegaan op het principiële standpunt om instemmingsrechten om te zetten naar adviesrechten en het onderscheid tussen medezeggenschapsraden en adviesraden.

Adviesraadleden hebben aangegeven de praktische insteek van de avond en de ruimte voor uitwisseling met andere adviesraadleden te waarderen. Verder hebben ze aangegeven de nieuwe wijzigingen graag verder te bespreken met de overlegpartners om te zien hoe er concreet invulling aan gegeven gaat worden in de school.

We wijzen directeuren en besturen er nogmaals op om – met behulp van het informatiedocument Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen en in lijn met het principiële standpunt over versterking van de medezeggenschap -  in gesprek te gaan met de adviesraden over de nieuwe wijzigingen en de concrete gevolgen voor uw school.