Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Klokkenluidersregeling

Donderdag 26 januari 2017

Werkgevers met tenminste 50 werknemers dienen een procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Deze verplichting is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders per 1 juli 2016.

Voor wie geldt de Wet Huis voor klokkenluiders?

De klokkenluiderswet geldt voor werknemers en werkgevers. Een werkgever is volgens de wet niet alleen iemand die mensen in loondienst heeft. Iedereen die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten is werkgever. Een werknemer is iemand die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht, bijvoorbeeld vóór het pensioen of in een vorige baan. Als ambtenaar of in het bedrijfsleven, met of zonder arbeidscontract. Dus óók zzp’ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs. Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.

 

Wat dient er in de procedure te staan?

·  de wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan; 

·  wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand met inachtneming van de definitie van een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze wet; 

·  bij welke daartoe aangewezen functionaris of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld; 

·  de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen, als de werknemer hierom heeft verzocht, en  

·  dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

 

Waarover kan een melding worden gedaan?

Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen, kan niet.

 

Voor het opstellen van een concept-klokkenluidersregeling kunt u contact opnemen met de VBSO. Deze regeling dient ter advisering te worden voorgelegd aan de adviesraad.