Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Opstellen van een treasurystatuut

Donderdag 26 januari 2017

Schoolbesturen zijn verplicht om per 1 oktober 2016 een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016.

 

Wat dient er geregeld te zijn in het treasurystatuut?

·  De hoofdlijnen van de op het beleggen en lenen betrekking hebbende administratieve organisatie en het interne toezicht, waaronder in ieder geval de verdeling van taken en bevoegdheden.

·  De voor de instelling toegestane beleggings- en leningsvormen.

·  De bijbehorende informatievoorziening, minimaal bestaande uit een kasstroomprognose over vijf jaar en de verantwoordingsinformatie, en

·  de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds.

 

Wanneer moet een treasurystatuut zijn vastgesteld?

De verplichting ligt er vanaf 1 oktober 2016. Via het onderwijsaccountascontroleprotocol is het onderdeel van de accountscontrole geworden. Indien u nog geen treasurystatuut heeft met betrekking tot de nieuwe regeling, dient dit in ieder geval vóór de komende accountscontrole (opnieuw) te worden vastgesteld. De Inspectie van het Onderwijs stelt via de accountscontrole jaarlijks het onderwijsaccountsprotocol vast en beoordeelt op die manier minimaal een keer per jaar of een instelling zich in voldoende mate houdt aan de regelgeving op het gebied van derivatentransacties en neemt gepaste actie bij tekortkomingen of risico’s.

 

Hoe stel ik een treasurystatuut op?

De PO-raad heeft een handreiking gepubliceerd voor het opstellen van een treasurystatuut. Het betreft een raamwerk dat door de onderwijsbesturen op maat moet worden gemaakt. Via deze link kunt u meer informatie vinden en de handreiking downloaden.