Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Vernieuwde toezicht van de Inspectie

Donderdag 30 juni 2016

Vanaf D.V. augustus 2017 verandert het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

 

De kern van het vernieuwde toezicht kan worden samengevat in vier punten:

1. Waarborging van de basiskwaliteit van het onderwijs in Nederland

2. Verbetering onderwijskwaliteit

3. Aansluiting bij eigen doelstellingen bestuur en school

4. Aansluiting bij verantwoordelijkheid bestuur

 

Onderzoek op twee niveaus

In het vierjaarlijks onderzoek doet de Inspectie onderzoek op twee niveaus: 

  • op het niveau van het bestuur: de kwaliteitszorg en het financieel beheer;
  • op het niveau van de scholen: verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij eventuele risicoscholen, en op verzoek van het bestuur: onderzoek naar goede scholen.

 

Grootste verschillen met het bestaande toezicht

Bij de onderzoeken zijn de volgende meest opvallende verschillen in vergelijking met het huidige toezicht te zien:

  • de inspectie maakt een onderzoeksplan; daarin wordt een aantal scholen geselecteerd voor onderzoek;
  • er zijn drie soorten onderzoek mogelijk op schoolniveau: een zogeheten verificatieonderzoek, desgewenst en het onderzoek op verzoek naar goede scholen, naast het onderzoek naar risico’s;
  • een feedbackgesprek maakt standaard deel uit van het onderzoek: op bestuursniveau naar aanleiding van verificatieonderzoeken, op schoolniveau als een onderzoek naar aanleiding van risico’s heeft plaatsgevonden. Bovendien geven inspecteurs aan het einde van elke onderzoeksdag een mondelinge terugkoppeling;
  • daarnaast zal de inspectie in de tussenliggende jaren, naast de vierjaarsonderzoeken de overige scholen betrekken in bredere onderzoeken. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe de praktijk van het burgerschapsonderwijs is, hoe in de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs gelijke kansen bevorderd kunnen worden, of hoe passend onderwijs voor docenten en leerlingen praktisch uitwerkt;
  • het concept waarderingskader 2017, waarin onder meer een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen deugdelijkheidseisen en overige kwaliteitsaspecten.

 

Inwerkingtreding wet Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

D.V. 1 juli 2017 treedt de wet Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht in werking (initiatief wet SGP, CDA en D66). Deze wet schrijft voor dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen de twee taken van de inspectie. Enerzijds ziet de inspectie toe op naleving van de eisen die de wet stelt aan de onderwijskwaliteit op scholen, anderzijds is het de taak van de inspectie om verbetering van de onderwijskwaliteit te stimuleren.

 

De VBSO is voorstander van de genoemde veranderingen en hoopt dat de inspectie de veranderingen op een zorgvuldige wijze weet door te vertalen naar de dagelijkse praktijk.