Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Diagnostisch onderzoek

 

Op verzoek van school en/of ouders kan een orthopedagoog of (gz-)psycholoog van het ds. G.H. Kerstencentrum een diagnostisch onderzoek uitvoeren naar de achtergrond van de zich bij een kind voordoende leer- en/of gedragsproblemen. Afhankelijk van de gestelde hulpvraag kan bij een kind (of jongere) door middel van een onderzoek het volgende in kaart gebracht worden:

  • ontwikkelingsniveau (intelligentieonderzoek, didactisch functioneren);
  • aanwezigheid van dyslexie en/of dyscalculie;
  • sociaal-emotioneel functioneren;
  • signalen die duiden op de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (zoals ADHD, ASS, etc.);

 

Op grond van het diagnostisch onderzoek wordt geadviseerd hoe een kind het beste begeleid kan worden (thuis en op school) en welke vervolgstappen eventueel nodig zijn. Wanneer sprake is van een enkelvoudige problematiek, is het mogelijk dat een gz-psycholoog van het Ds. G.H. Kerstencentrum vaststelt dat bij een kind (of jongere) sprake is van een psychiatrische diagnose.

Werkwijze
Wanneer er op school en/of thuis vragen zijn rond het functioneren van een leerling, wordt door de intern begeleider van een school na overleg met de betreffende ouders contact gelegd met de leerlingbegeleider van het Ds. G.H. Kerstencentrum. De intern begeleider en leerlingbegeleider gaan samen na welke vragen er zijn en hoe de leerling en alle betrokkenen hierin het beste ondersteund kunnen worden. Bezien wordt of het mogelijk is om te volstaan met het bieden van handelingsgerichte adviezen of een observatie of dat diagnostisch onderzoek naar de aard en achtergrond van de zich voordoende problemen gewenst is. Voor het uitvoeren van een observatie en/of diagnostisch onderzoek is schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

De mogelijkheid bestaat dat ouders een onderzoek willen laten uitvoeren bij hun kind buiten de school om. De kosten van dat onderzoek komen dan voor rekening van deze ouders. In overleg met de ouders kan de school wel bij een dergelijk onderzoektraject betrokken worden. Als ouders opvoedkundige vragen willen stellen, verwijzen we naar opvoedingsondersteuning.