Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Leerlingenzorg

 

Het Ds. G.H. Kerstencentrum vindt het belangrijk een kwalitatief goede bijdrage te leveren aan de zorg voor leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarbij is het van belang dat de geboden leerlingenzorg aansluit bij de identiteit van de school en de ouders. In alle groepen van een school bevinden zich leerlingen die in didactisch of pedagogisch opzicht specifieke onderwijsbehoeften hebben. Door het bieden van leerlingbegeleiding helpt een medewerker (orthopedagoog of (gz-)psycholoog) van het Ds. G.H. Kerstencentrum leerkrachten, ouders en andere betrokkenen op een adequate manier tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften. De leerlingbegeleiding is gericht op versterking van de professionaliteit van de leerkracht en vergroting van het welzijn van de leerling. Ook wordt voorzien in advisering ten aanzien van het signaleren van en het adequaat omgaan met leerlingen bij wie sprake is van leer- en/of gedragsproblemen. Het streven is dat iedere school met wie een begeleidingsrelatie bestaat, door een vaste medewerker van het ds. G.H. Kerstencentrum bezocht wordt in de persoon van een leerlingbegeleider.

De werkzaamheden ten aanzien van de leerlingenzorg bestaan uit:

 • het bijwonen van en adviseren tijdens leerlingbesprekingen;
 • het participeren in begeleidingsteams (onder andere Zorgadviesteams);
 • het voeren van consultatieve gesprekken met intern begeleiders en leerkrachten (onder andere consultatieve leerlingbegeleiding: CLB);
 • het uitvoeren van een observatie of een diagnostisch onderzoek bij leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, in antwoord op een door school en ouders opgestelde hulpvraag;
 • het inzichtelijk maken van de problematiek (onder andere door middel van rapportage);
 • het verstrekken van handelingsgerichte adviezen aan leerkrachten en ouders;
 • het voeren van intake- en voortgangsgesprekken met ouders ten aanzien van zorgen/problemen in de thuissituatie;
 • het in samenspraak met school en ouders komen tot een plan van aanpak;
 • het verzorgen van trajectbegeleiding in geval van hulpverlening door derden (bijvoorbeeld het opstellen van een hulpvraag);
 • de afname van het intelligentieonderdeel van het schooleindonderzoek (SEO) en advisering ten aanzien van de keuze voor een schooltype binnen het voortgezet onderwijs.
 • Psycho-educatie.