Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Schouder aan schouder

 

Schouder aan schouder is de naam voor de gesprekskringen over opvoeding. Het materiaal bestaat uit een serie leesbrieven aan de hand van opvoedingsboeken. De leesbrieven worden verstrekt aan begeleiders van gesprekskringen. Behalve de uitgave van het materiaal draagt het Ds. G.H. Kerstencentrum tevens zorg voor de opleiding van de begeleiders. Kerkenraden of schoolbesturen laten de gesprekskringen vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid organiseren door de begeleider. Op de begeleidersdag voor gespreksleiders krijgt men voldoende handvaten om een gesprekskring te kunnen leiden.

 

De werkwijze is als volgt:

 • De kerkenraad of het schoolbestuur gaat op zoek naar één of meer geschikte personen die een gesprekskring kunnen begeleiden.
 • Deze begeleiders volgen de scholingsbijeenkomst.
 • De kerkenraad/schoolbestuur biedt aan ouders de mogelijkheid om de gesprekskring te volgen.
 • Er wordt door de begeleider een zestal ochtenden of avonden georganiseerd waarop steeds eenzelfde groep ouders bijeen komt om met elkaar te spreken over een opvoedkundig onderwerp. Het materiaal van Schouder aan Schouder vormt het uitgangspunt. 

 

Het materiaal van Schouder aan schouder is zo opgezet dat het voldoende informatie biedt om een avond of ochtend te vullen met gesprek aan de hand van het gekozen boek. Uiteraard is het wenselijk dat deelnemers het boek lezen, maar dat is niet noodzakelijk. De begeleider, of een van de deelnemers, kan het boek ook gebruiken als basis voor een korte inleiding.

 

Ook wat de organisatie betreft is de begeleider vrij om eigen keuzes te maken. Zo is het mogelijk om avonden te organiseren met een groep echtparen, maar er kan ook gekozen worden voor een huiskamergroep met alleen moeders (met of zonder oppas voor kleine kinderen). De kracht van Schouder aan schouder is dat het enerzijds voldoende structuur biedt om gesprekskringen op een zinvolle manier vorm te geven en tegelijkertijd voldoende keuzevrijheid aan de begeleider overlaat om de organisatievorm te kiezen die past bij de plaatselijke situatie.

 

Schouder aan schouder is niet bedoeld om aan alle bezinnende en praktische literatuur nog meer toe te voegen, maar om de bestaande literatuur te ontsluiten en structuur te bieden aan bijeenkomsten waarop ouders met elkaar in gesprek gaan over opvoedingsvraagstukken. Tegelijkertijd bieden de leesbrieven fragmenten van schrijvers uit voorgaande eeuwen die gegrond op Gods Woord en de gereformeerde belijdenis geschreven hebben over pedagogische onderwerpen.

 

De doelstelling van Schouder aan schouder is om ouders structuur te bieden bij het lezen en bestuderen van opvoedkundige literatuur, zodat zij handvatten krijgen aangereikt om met een zekere houding en vanuit principiële kaders de opvoeding ter hand te nemen. Niet het lezen van opvoedkundige boeken is het doel, maar de groei in opvoedingsvaardigheden.

 

De leesbrieven van Schouder aan schouder kennen de volgende opbouw:

 • Kop en schouders: Titel, auteur en thema van het boek
 • Uit de schoudertas: Achtergrondinformatie over boek en auteur
 • Schouderklopjes: Stimulerende denkvragen om de goede praktijk voor het voetlicht te halen.
 • Op beide schouders: Vragen om gesprek binnen het huwelijk op gang te brengen.
 • Op schouderhoogte: Prikkelende vragen om eigen meningsvorming te stimuleren.
 • Op de schouders van…: Bijpassende leestekst van een oudvader of klassieke pedagoog.
 • Ruggespraak: Stellingen en discussievragen voor gebruik in een gesprekskring
 • De schouders eronder: Reflectievragen om de brug naar de praktijk te kunnen maken.
 • Voor brede schouders: Leestips voor verbreding en verdieping

 

Met dit initiatief wil het Ds. G.H. Kerstencentrum tegemoet komen aan de behoefte van ouders om opvoedingssituaties te bespreken en daarnaast de kerkenraad een handvat bieden om dit binnen de gemeente te organiseren. Bewust wordt de organisatie van Schouder aan schouder laagdrempelig gehouden en neergelegd bij de plaatselijke kerkenraden of schoolbesturen. De kosten zijn als volgt:
a. Opleiden van de gespreksleider(s) € 200,- p.p.
b. Verstrekken van leesbrieven en vraagbaak voor gespreksleiders € 100,- per jaar.

 

Het is van belang erop te wijzen dat de opvoedkringen Schouder aan schouder niet bedoeld zijn als hulpverlening voor gezinnen waarin (grotere) problemen spelen. Uiteraard kunnen ouders van deze gezinnen ook meedoen aan de gesprekskring, maar voor specifieke problemen blijven we de bij u bekende opvoedingsondersteuning aanbieden.

 

Neem voor meer informatie contact op met kkarels@koc.nu.